Geen producten (0)

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Aroma-Diffusers.net


Definities


Aroma-Diffusers.net: Aroma-Diffusers.net, gevestigd te Gouda onder KvK nr. 70064369.

Klant: degene met wie Aroma-Diffusers.net een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Aroma-Diffusers.net en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Aroma-Diffusers.net.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen


Alle prijzen die Aroma-Diffusers.net hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten
zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
anders overeengekomen.
Alle prijzen die Aroma-Diffusers.net hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan Aroma-Diffusers.net te allen tijde wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Aroma-Diffusers.net niet kon voorzien ten
tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 


Monsters en modellen


Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten
ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken
dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.


Gevolgen niet tijdig betalen


Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Aroma-Diffusers.net gerechtigd de wettelijke rente
van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in
rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Aroma-Diffusers.net.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Aroma-Diffusers.net zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Aroma-Diffusers.net op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Aroma-Diffusers.net, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan Aroma-Diffusers.net te betalen.

 


Recht van reclame


Zodra de klant in verzuim is, is Aroma-Diffusers.net gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.
Aroma-Diffusers.net roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Aroma-Diffusers.net, tenzij partijen hierover andere
afspraken maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 


Herroepingsrecht


Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat: het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via de.voerschuur@gmail.com, indien
gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Aroma-Diffusers.net, www.aroma-diffusers.
net, kan worden gedownload. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Aroma-Diffusers.net, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

 

Vergoeding van bezorgkosten


Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
bestelling aan Aroma-Diffusers.net heeft geretourneerd, dan zal Aroma-Diffusers.net eventuele door de consument
betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de
consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Aroma-Diffusers.net voor zover de volledige bestelling
wordt geretourneerd.

 


Vergoeding retourkosten


Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 


Opschortingsrecht


Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 

Retentierecht


Aroma-Diffusers.net kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich
houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Aroma-Diffusers.net heeft voldaan, tenzij de
klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Aroma-Diffusers.net.
Aroma-Diffusers.net is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.

 


Verrekening


Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Aroma-Diffusers.net te
verrekenen met een vordering op Aroma-Diffusers.net.
Eigendomsvoorbehoud
Aroma-Diffusers.net blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Aroma-Diffusers.net op grond van wat voor met Aroma-Diffusers.net
gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Aroma-Diffusers.net zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
Indien Aroma-Diffusers.net een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en
heeft Aroma-Diffusers.net het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 


Levering


Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Aroma-Diffusers.net, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Aroma-Diffusers.net het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Aroma-Diffusers.net kan tegenwerpen.

 


Levertijd


De door Aroma-Diffusers.net opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen
recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Aroma-Diffusers.net.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Aroma-Diffusers.net niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 


Feitelijke levering


De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

 


Transportkosten


Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 


Verpakking en verzending


Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Aroma-Diffusers.net niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Aroma-Diffusers.net, bij gebreke waarvan
Aroma-Diffusers.net niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 


Bewaring


Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.

 


Garantie


De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 


Vrijwaring


De klant vrijwaart Aroma-Diffusers.net tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door AromaDiffusers.net geleverde producten en/of diensten.

 


Klachten


De klant dient een door Aroma-Diffusers.net geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Aroma-Diffusers.net daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen
1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen Aroma-Diffusers.net uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan
op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Aroma-Diffusers.net
in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AromaDiffusers.net gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 


Ingebrekestelling


De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Aroma-Diffusers.net.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Aroma-Diffusers.net ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.

 


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant


Als Aroma-Diffusers.net een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Aroma-Diffusers.net verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Aroma-Diffusers.net
Aroma-Diffusers.net is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade
is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien Aroma-Diffusers.net aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Aroma-Diffusers.net is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
Indien Aroma-Diffusers.net aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 


Vervaltermijn


Elk recht van de klant op schadevergoeding van Aroma-Diffusers.net vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 


Recht op ontbinding


De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Aroma-Diffusers.net toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door Aroma-Diffusers.net niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat Aroma-Diffusers.net in verzuim is.
Aroma-Diffusers.net heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen
uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Aroma-Diffusers.net kennis heeft genomen
van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal
kunnen nakomen.

 


Overmacht


In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Aroma-Diffusers.net
in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Aroma-Diffusers.net kan worden
toegerekend in een van de wil van Aroma-Diffusers.net onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijk-heid niet van Aroma-Diffusers.net kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Aroma-Diffusers.net 1 of meer verplichtingen naar de klant niet
kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Aroma-Diffusers.net er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Aroma-Diffusers.net is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 


Wijziging van de overeenkomst


Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 


Wijziging algemene voorwaarden


Aroma-Diffusers.net is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Aroma-Diffusers.net zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

 


Overgang van rechten


Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Aroma-Diffusers.net.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

 


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid


Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Aroma-Diffusers.net bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 


Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Aroma-Diffusers.net is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt
is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.


Opgesteld op 05 mei 2021

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.